ඔබේ සිහිනයත් නාවික කපිතාන් වරයෙක් වීමද

For sale by COSS LANKA
Rs. 600,000.00
Short Code: XGWW

Description

ඔබේ සිහිනයත් නාවික කපිතාන් වරයෙක් වීමද ඔබේ සිහිනය යථාර්තයක් වන මොහොත දැන් උදා වුනා.
චීනයේ ලොව පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලයන් හි අධ්‍යාපනය ලබා නාවික කපිතාන් වරයෙක් ලෙස වැඩබිමට පිවිසෙන්නට ඔබට අවස්ථාව
අවස්ථා සීමිතයි ඔබේ සිහිනය යථාර්තයක් කරගැනීමට අදම ලියාපදිංචි වන්න.
දැන්ම අමතන්න 0770 678 678


Report Product