සුන්දර චීනයේ ඔබේ අනාගතයට ශිෂ්‍යත්ව රැසක්

For sale by COSS LANKA
Rs. 550,000.00
Short Code: G3D4

Description

සාමාන්‍ය පෙළින් පසු සුන්දර චීනයේ ඔබේ අනාගතයට ශිෂ්‍යත්ව රැසක්
මසකට රුපියල් 65,000/= කට අධික ශිෂ්‍යායධාරයක් සමග චීනයේ අධ්‍යාපනය සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ
ඔබේ විශ්ව විද්‍යාල සිහිනය චීනයේ සැබෑ කරගන්න ඔබට අවස්ථාව

දැන්ම අමතන්න
#COSS_LANKA විශ්වසනීය හෙටක අරුණැල්ල
දැන්ම අමතන්න
email :- rohan@cosslanka.com


Report Product