මැලේසියාවේ අධ්‍යාපනය සමඟ වැටුප් සමඟ රැකියා පුහුණුව

For sale by COSS LANKA
Rs. 550,000.00
Short Code: BPEM

Description

උසස් පෙළ අවසන් කල ඔබ සොයන්නේ පිළිගත් අධ්යාපන පාඨමාලාවක්ද? නැතිනමි පිලිගත් රැකියාවක්ද? එසේත් නැතිනමි පිලිගත් අධ්යාපන පාඨමාලාවක් සිදුකරන ගමන් රැකියාවක් කිරිමටද?
අපට අවශ්යය අවම සුදුසුකම් වයස අවු: 18 - 35 අතර ගැහැණු / පිරිමි අ.පො.ස සා.පෙළ (O/L) සදහා පෙනී සිට තිබීම පමණි..

COSS Sri Lanka වෙතින්ම පමණයි.

Diploma in Culinary Arts
Diploma in Computer Systems
Diploma in Creative Multimedia
Diploma in Mechatronics Technology
Diploma in Hospitality Management, Food & Beverage

ලෝ පිළිගත් Diploma සහතික 2ක් ලබා ගන්න....
මැලේසියාවේ මාස 24ක ඉගෙනුමත් - වැටුප් සහිත රැකියු පුහුණුවීම් සදහා වීසා පහසුකම්
රැකියි පුහුණුව තාලයේදී මාසකට රු.40,000/=ට නොඅඩු වැටුපක්

අවම සුදුසුකම් - අ.පොතස සාමාන්යපෙළ සදහා පෙනී සිට තිබීම
වීසා ලබාගැනීම සදහා රු.1,20,000/= යි, වීසා ලබාගැනීමෙන් පසු රු.4,30,000/=යි
(සම්පූර්ණ ගාස්තුව රු. 5,50,000)

අමතන්න: Hot Line 0770 678 678


Report Product