චීනයේ නොමිලේ විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපන අවස්ථා

For sale by COSS LANKA
Rs. 600,000.00
Short Code: LFA4

Description

දැන් ඔබට චීනයේ නොමිලේ විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපන අවස්ථා සමග රු .60,000 /= ක මාසික ශිෂ්‍යත්වාධාරයක්
සියලුම A/L සමත් වයස 18 - 25 අතර දුවාදරුවන් වෙතයි.
අපේ තරුණ තරුණියන්ට මාසිකව රු 60,000/= ක් සමඟ චීන සරසවි වරම්.
දැන්ම අමතන්න 0770 678 678
ඔබේ විශ්ව විද්‍යාල සිහිනය සැබෑ කරගන්න අප හමුවන්න.


Report Product