ප්‍රචාරක සේවය Public addressing systems

Posted - March 02, 2020 ⋅ Kalutara , Panadura
Description
Short Code: H9AK

සියලුම ආගමික ස්ථාන පාසල් සහ වෙනත් ආයතන සංවිධානය කරනු ලබන විවිධ පිංකම් උත්සව පෙරහැර වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශන ආදිය සඳහා දිවයිනේ සුපිරිතම ශබ්ද විකාශන ප්‍රචාරක සේවය දැන් ඉතා සහනදායී මිලකට ලබාගත හැක. ප්‍රවීණ ගුවන් විදුලි නිවේදක නිවේදිකාවන් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ හද බැඳි සුවිශාලතම ගීත එකතුව ද සමඟ ලැබෙන මහඟු අවස්ථාවකි. අදම කතා කරන්න සුසර ශ්‍රවණී ප්‍රචාරක සේවය අංක 11/05 හොරණ පාර, අලුබෝමුල්ල,
The best public addressing systems for the festivals functions trade fair processions religious programs at reasonable charges with the super collection of songs and professional announcers.
Sasura Shravanie Advertising service
No 11/05, Horana road ,Alubomulla,Panadura

Short Code: H9AK