සාරි හැට්ට කැපීමේ එක් දින පාඨමාලාව

Posted - March 11, 2020 ⋅ Kalutara , Horana
Description
Short Code: NLP0

සාරි Blouse කැපීමේ එක් දින පාඨමාලාවක් හොරණ, පාණදුර නගරවල 2020 අප්‍රේල් අග සතියේදී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. මෙහිදී ඉතා සරලව පැය 06 දී නිබන්ධන ආධාරයෙන් ඉගැන්වෙන අතර, සහභාගීවන ඕනෑම අයෙකුටම ඉතා දක්ෂව සාරි Blouse මැසීමට හැකිවනු ඇත. ක්‍රම 03කින් ඉගැන්වෙන මෙම පැඨමාලාවේ ගාස්තුව රු.2,500 කි. තමන්ගේම Blouse එක මැසීමට ඉගෙන ගන්න කැමති අය හා ස්වයං රැකියාවක් වශයෙන් මෙන කිරීමට කැමති අය අමතතන්න.

මැහුම් ශිල්පිනී
සමන්ති ගුණතිලක

Short Code: NLP0