ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල බදු දීමට - කලුතර

Posted - April 28, 2020 ⋅ Kalutara , Kalutara
Description
Short Code: 8DXV

වර්ග අඩි 2000ක ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල බදු දීමට තිබේ. කලුතර මතුගම ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා තුඩුගල ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇත. වාහන නැවතුම් පහසුකම් සහිතයි.

Details

Size 2000
Property type Building
Short Code: 8DXV