කලුතර 15p ඉඩම විකිණීමට

Posted - April 28, 2020 ⋅ Kalutara , Kalutara
Description
Short Code: PYQI


☀️ පර් 15 ක සියලු පහසුකම් සපිරි ඉඩම

☀️ කලුතර-සේරුපිට හන්දියෙන්

☀️ප්රදාන බස් මාර්ගයට මීටර් දහයයි

☀️ පොලිස් පුහුනු පාසැල, මහමෙව්නා අසපුව, කලා විශ්වවිදයාලය ආසන්නයෙ

☀️ 14p/14p/15p බැගින් කොටස් 3ක් ඇත.

☀️පහසු ගෙවීමෙ ක්රමයට හෝ බැන්කු නය ලබා ගත හැකිය

Details

Land Size 15
Land Type Agricultural
Commercial
Residential
Short Code: PYQI

Similar Ads