පලතුරු - තොග වශයෙන්

Posted - May 21, 2020 ⋅ Gampaha , Gampaha
Description
Short Code: BJLR

මෙම පලතුරු සහ වෙනත් දේශීය පලතුරු තොග වශයෙන්..1000kg ට වැඩි ඇණවුම් සදහා දිවයින පුරා බෙදාහැරීමේ පහසුකම්..අපනයනකරුවන් සදහා විශේෂ ඇසුරුම් සහිතව සැපයීමට හැකියාව ඇත..(Packaging Available)

Short Code: BJLR

Similar Ads