දෙකටන ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

Posted - July 31, 2020 ⋅ Gampaha , Delgoda
Description
Short Code: UTZC

කොළඹ පුගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයට 70M.දෙකටන ගල්වලගොඩ පිහිටි අගනා ඉඩම විකිණීමට.දෙල්ගොඩට 4KM.බියගම වෙලද කලාපයට 4KM.විදුලිය ජලය දුරකථන .පොල් ගස් 8ක් හා කොස් ගස් 3ක් අත .තනිතලා ඉඩම.

Details

Land Size 14.56
Land Type Residential
Short Code: UTZC