බට පැලලි විකිණීමට

Posted - July 31, 2020 ⋅ Gampaha , Wattala
Description
Short Code: 43GJ

බට පැලලි 5 ක් විකිණීමට තිබේ.
අඩි 6 ක් උස අඩි 5 පලල පැලලි 2 යි
අඩි 6 ක් උස අඩි 3 පලල පැලලි 2 යි
අඩි 6 ක් උස අඩි 2.5 පලල පැලලි 1 යි
උසස් තත්ත්වයෙන් තිබේ.

Short Code: 43GJ