ලOකාවේ අඩුම මිලට උසස් තත්වයේ අලුත් ගිටාර් අපෙන්

Posted by MusicK LK Member - October 07, 2018 at 3.42 pm ⋅ Colombo
Rs 0.00
Short Code: VN2Q

Description

ලOකාවේ අඩුම මිලට උසස් තත්වයේ අලුත් ගිටාර් අපෙන් . ?රු.6500/- සිට ඉහලට•


?යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න ?


ජාපානයේ භාවිතා කරන ලද හොදම තත්වයේ ගිටාර් රු.13900/- සිට ඉහලට.... පෑමිණ වෙනස වටහා ගන්න ???


??Violin ??
Lark - Rs.5,650/-
Super Lark Original- Rs.7,900/-


Card ? Payment Accpeted
Islandwide delivery via domex
??? Visit Our Outlet ???
MusicK LK
Kings Mobiles / No 66/2/B
Kandy Road Kiribathgoda
( කිරිබත්ගොඩ සෙලාන් බැංකුව ඉදිරිපිට )


Report Ad