රුසියාවේ මොස්කව් නගරයේ අධ්‍යාපනය - Study in Russia - Moscow

Posted - October 26, 2018 at 11.20 am ⋅ Colombo , Colombo 4
Rs 850,000.00
Short Code: 306A

Description

Study in Russia - Moscow ඔක්තෝබර් මස ලියාපදිංචි වී අවම ගාස්තු යටතේ රුසියාවේ මොස්කව් නගරයේ අධ්‍යාපනය ලබන්න. අවශ්‍යතාව මත රැකියා වීසා, TRP, යුරෝපා රටවලට යාමේ අවස්ථාව. අමතන්න 


Report Ad

Similar Ads