පර්චස් 167ක ඉඩම විකිණීමට

Posted - November 09, 2018 at 11.28 am ⋅ Kurunegala , Hettipola
Call for Price
Short Code: E0E2

Description

හෙට්ටිපොල බොරලුවැව කාපට් මාර්ගයේ මදුල්ලේ පිහිටි,මෙම ප්‍රධාන මර්ගයට මුහුනලා පර්චස් 167ක,විශාල පොල් ඉඩම වැඩිම ඉල්ලුමට විකුනනු ලැබේ. (තෙකලා විදුලිය සහ ජල පහසුකම් ද,නිස්කලන්ක පරිසරයක්ද ප්‍රධාන නගරයේ සිට 4km ක දුර ප්‍රමානයක්ද ඇත)


Report Ad

Similar Ads