පානදුර කර්මාන්තපුරය ආසන්නයේ නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිනීමට

Posted - December 06, 2018 at 11.59 am ⋅ Kalutara , Panadura
Call for Price
Short Code: EA77

Description

පානදුර මොදරවිල පාරේ කර්මාන්තපුරය ආසන්නයේ නිවසක් සහිත පර්චස් 36ක ඉඩමක් විකිනීම ඇත. 

ගාලුපාරට සහ පානදුර නගරයට විනාඩි 5න් 


Report Ad