වායුසමීකරණ යන්ත්‍ර සවිකිරිම / අළුත්වැඩියාව ඔබගේ ස්ථානයේදිම

Posted by EFast.lk Member - January 11, 2019 at 3.41 pm ⋅ Colombo , Angoda
Call for Price
Short Code: LF0D

Details

Description

වායුසමීකරණ යන්ත්‍ර සවිකිරිම , වායුසමීකරණ යන්ත්‍ර සේවා කිරිම , වායුසමීකරණ යන්ත්‍ර අළුත්වැඩියා කිරිම , ඔබගේ ස්ථානයේදිම සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ සිදුකර දිය හැක.

1996 වසරේ ආරම්භ කරන ලද A.R.E. Engineering ආයතනය වායුසමීකරණ යන්ත්‍ර හා සම්බන්ධ සි‍යලු කටයුතු සඳහා විශේෂතත්වයක් දක්වයි. නවීන තාක්ෂණයෙන් ද , මනා පුහුණුවකින් හා විනයකින් යුතු කාර්යය මණ්ඩලයකින් ද සමන්විත අප කොළඹ නගරය හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල උස්ස් පාරිභෝගිකයන් හා පෞද්ගලික ආයතන මෙන්ම රාජ්‍ය ආයතන වලටද , විදේශිකයන්ටද අපගේ සේවාව ලබාදි ඇත. ඔබගේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන පරිදි ඔබගේ නිවසේත් , කර්මාන්තශාලාවේත, ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ හෝ වෙනත් පෞද්ගලික ස්ථානයක ඔබට අපගේ විශිෂඨ සේවාව ලබාදිමට හැකියාව පවති.

අපගේ ව්‍යාපාරය දියණු තත්වයට පත්කර ගැනිමට උපකාරි වු වටිනා පාරිභෝගිකයන් කිහිපදෙනෙකුගේ ලිපි මේ සමඟ ඇත.


Report Ad
/* */