ආධුනික නිවේදක / නිවේදිකා තනතුර - (වැඩසටහන් හා ප්‍රවෘත්ති)

Posted - January 28, 2019 at 5.25 pm ⋅ Kurunegala , Kurunegala
Call for Price
Short Code: 3B74

Description

☞ ජනමාධ්‍ය කලාවට නිර්මාණාත්මකව පියනගන්න ඔබ සූදානම් නම්, අප සොයන්නේ ඔබයි.

දිවයිනේ ප්‍රවීණ ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් යටතේ පුහුණුව ලබා ක්ෂේත්‍රයට පිවිසීමට ඔබටත් අවස්ථාවක්...

✍ අයදුම්පත් දැන් කැඳවනු ලබේ.

මූලික සුදුසුකම් -
➣ වයස අවුරුදු 18ත් 35ත් අතර වීම.
➣ මනාලෙස භෂාව හැසිරවීමේ හැකියාව.
➣ අ.පො.ස. සා/පෙළ සිංහල භාෂාවට සම්මාන සහිතව සමත් වී තිබීම.

අයදුම්පත් යොමුකිරීම -
 ඔබගේ අයදුම්පත් නම ලිපිනය සහිත රු. 45/= ක මුද්දර ඇලවූ කවරයක් සමග පහත ලිපිනයට යොමුකරන්න.

නාලිකා ප්‍රධානී,
සිහල FM නාලිකාව
අංක 46 A, 3 වන මහල,
මීගමු පාර, කුරුණෑගල

 

 


Report Ad