රසකැවිලි අපගෙන් ලබා ගත හැකිය

Posted - January 31, 2019 at 3.57 pm ⋅ Gampaha , Gampaha
Rs 20.00
Short Code: 327D

Details

Description

ඔබේ සියලු උත්සවය අවස්තාවන් වලදී පිලියෙල කරන කෑම මේසය සකසා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන රසකැවිලි අපගෙන් ලබා ගත හැකිය. ඔබගේ ඇනවුම් මත පමණක ් නිවසේදීම ඉතා පිරිසිදුව නැවුම්බවින් යුතුව ඉතාම සාධාරණ මිල ගනන් සපයා දෙමි 


කොකිස් එකක මිල 20/=   
අතිරස එකක මිල 20/=       
මුං කැවුම් එකක මිල 25/=                   
හැලප එකක මිල 35/=       
ආස්මී එකක මිල 40/=


Report Ad
/* */