දිවා ආහාර

Posted by Samali Dissanayake - January 31, 2019 at 7.19 pm ⋅ Gampaha , Gampaha
Rs 120.00
Short Code: 0AEB

Details

Description

ඔබගේ දහවල් ආහාරය ඉතාම පිරිසිදුව නිවසේදීම සකස් කර කෘතිම  රස කාරක වලින් තොරව ස්වභාවික කුළුබඩු බඩු වලින් රස ගන්වා  ඉතාම සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ ඔබ  වෙත ලබා දීමට අප සුදානම්.


බිත්තර කෑම එකක මිල 120/=           
මාළු කෑම එකක මිල 130/=           
කුකුල් මස් කෑම එකක මිල 130/=             
ඌරු මස් කෑම එකක මිල 140/=


 


Report Ad
/* */