හෝමාගම ලෙනගල නිවසක් විකිණීමට

Posted - March 14, 2019 at 10.21 pm ⋅ Colombo , Homagama
Rs 3,250,000.00 (Price Negotiable)
Short Code: CD53

Description

හෝමාගම ලෙනගල 299 පාරේ නිස්කලංක පරිසරයක  පිහිටි නිවාස 

නිදන කාමර 2,බාත්රූම් 01, කිස්සිය,සාලය (පොඩි වැඩ ටිකක්  කිරෙමට ඇති නිසා අඩුවට විකුනනවා)

නිරුවල් ඔප්පු,ලින් ජලය,විදුලිය 

අතුරුගිරිය හිය්වේ පිවිසුමට කිලෝමිටෙර 7 ,පොල්  ගස් සහ තැබිලි ගස් තියන ඉඩකඩ ඇති මිදුල 

පර්චස් 10 යකි ,මුදල් හදිස්සියක් නිසා ඉක්මනට විකුනනනවා 

ගණන් කතාකරගන්න පුළුවන


Report Ad

Similar Ads