විද්‍යාව සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය

Posted - January 02, 2020 ⋅ Colombo , Dehiwala
Description
Short Code: FUPS

+වසර ගණනාවක උපකාරක පන්ති ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන ගුරුවරයෙකු විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ.(දැනට කිසිදු දරුවෙක් අසමත් වී නොමැත.)

+අඩු ලකුණු සහිත සිසුන් සදහා විශේෂ නිබන්ධන මගින් විශය පුහුණු කෙරේ.

+රජයේ පාසල් , පෞද්ගලික පාසල් වල සාමාන්‍ය පෙළ දරුවන්ගේ ප්‍රතිපල නැංවීමේ වැඩසටහන් මෙහෙයවන ගුරුවරුන් විසින් පන්ති පවත්වනු ලැබේ.

මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ සදහා පෙනී සිටින දරුවන් සදහා විශේෂ පුනරීක්ෂණ හා ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති මගින් විද්‍යාව විශයට ඉහලම සාමාර්ථයකට මග පෙන්වනු ලැබේ.

+සියළුම ශ්‍රේණි සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න මගින් වාර විභාග ඉහළම ලකුණු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙනු ලැබේ..

+විශේෂ නිබන්ධන හා කෙටි සටහන් නිබන්ධන සැපයේ..
සතියේ දින හෝ සති අන්ත ලෙස පන්ති පැවැත්විය හැක.

+එක් දරුවෙකු හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති හෝ පැවැත්විය හැක.
+බණ්ඩාරගම , පිලියන්දල , දෙහිවල , රත්මලාන , මහරගම , බොරලැස්ගමුව , මොරටුව,පානදුර, හොරණ , නුගේගොඩ අවට
+සාධාරණ අයකිරීම්

Short Code: FUPS