චිත්‍ර කලාව

Posted - January 06, 2020 ⋅ Gampaha , Wattala
Description
Short Code: GP83

චිත්‍ර ව්ෂය නිවැරැදි ක්‍රමවේදයෙන්, 1වසර සිට 11 වසර පාසල් දරුවන් සඳහා ප්‍රායෝගික ඇදීම් පුහුණුව. උසස් අධ්‍යාපනයේ නියුතු අය සඳහා Perspective Drawing නිවසට පැමිණ පුහුණුව ලබා දෙමි. බස්නාහිර සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක (අවශ්‍යතාවය අනුව සෙසු පලාත් සඳහා ද සලකා බැලේ.)
සෙසු:-
පාසල් දරුවන්ගේ අත්වැඩ නිර්මාණ අවශ්‍යතා සඳහා.
ඔබගේ කාර්යය බහුල ජීවන රටාව නිසා පාසල් දරුවන්ගේ අත්වැඩ නිර්මාණ අවශ්‍යතා මග හැරෙනවානාද?
පළතුරු සහ එළවළු නිර්මාණ Fruit and Vegetable Carvings.
ත්‍යාග අලංකාරව දැවටීම Decorative gift wrapping.
විවිධ තෑගි නිර්මාණ Crafts items for gifts
ආකෘති නිර්මාණ Model making
• Scale Model making.
• තාත්ත්වික ප්‍රතිනිර්මාණ Realistic Model making.
ඍජුෆෝම් නිර්මාණ Regiform Carvings
• Regiform scale house models.
• ඍජුෆෝම් තොරණ් නිර්මාණ.
• ඍජුෆෝම් අකුරු නිර්මාණ.
• ඍජුෆෝම් ත්‍රිමාන නිර්මාණ.
Planted Tanks – Aquascape නිර්මාණ.


විමසීම්
සම්පත් ජයමල් පෙරේරා

Short Code: GP83

Similar Ads