කෝමාරිකා පැළ

Posted by Indunil - January 22, 2020 ⋅ Kurunegala , Wariyapola
Description
Short Code: ZGEQ

Komarika pela
Niwase wagawen gelawima.
Wagaawa piliva thorathuru dena genima.
wagakima ha wishwasaya.

Short Code: ZGEQ