අලියාට ඇස තැබීම

කලු ලෑල්ලක් මත ඇසක් නොමැතිව අලියෙකුගේ රූපයක් අඳිනු ලබයි. ඉන් අනතුරුව තරඟකරුවන්ගේ ඇස් නොපෙනෙන ලෙස රෙදි කඩකින් ගැට ගසයි. දෑස් නොපෙනුනත් නිවැරදිම ස්ථානයේ ඇස සලකුණු කරන තරඟකරුවා මෙහි ජයග්‍රාහකයා වේ.

අප හඳුන්වාදෙන online අලියාට ඇස තැබීමේ ක්‍රීඩාවේදී ඔබ කල යුත්තේ නිවැරදිම ස්ථානයේදී click කිරීමයි.