කණාමුට්ටි බිඳීම

තරමක් උස ලී කණු 2ක් හරහා බැඳගත් කඹයක එක හා සමාන මැටි මුට්ටි කිහිපයක් එල්ලා ඉන් එක් මැටි මුට්ටියක් තුළට නිල් දියර පිරවීම සිදුකරයි. ඉන් අනතුරුව තරඟකරුවන්ගේ ඇස් නොපෙනෙන ලෙස රෙදි කඩකින් ගැට ගසයි. තරඟකරුගේ අත ඇති පොල්ලෙන් නිවැරදි මුට්ටියට පහර එල්ල කර බිඳහෙලන තරඟකරුවා මෙහි ජයග්‍රාහකයායි.

අප හඳුන්වාදෙන online කණාමුට්ටි බිඳීමේ ක්‍රීඩාවේදී ඔබ කල යුත්තේ මුට්ටි අතරින් නිවැරදිම මුට්ටිය click කිරීමයි.