ලිස්සන ගස

සෑම අවුරුදු උත්සවයකම තරුණයන්ගේ ජවය ශක්තිය පෙන්වීම උදෙසා නිර්මාණය වූ ලිස්සන ගහ නැගීමේ අවුරුදු ක්‍රීඩාව බොහෝවිට කණ්ඩායමක් වශයෙන් එක්ව සිදුකරන්නකි. ලිස්සන ගහ මුදුනේ ඇති ජය කොඩිය ලබා ගන්නා කණ්ඩායම මෙහි ජයග්‍රාහකයින් වේ.

අප හඳුන්වාදෙන online ලිස්සන ගස ක්‍රීඩාවේදී ඔබ කල යුත්තේ අඩුම වාර ගණනකින් ජය කොඩිය ලබා ගැනීමයි.