සම්බෝලෙත් එක්ක අවුරුදු

Open Hours

Day Open Close
Monday 08:00 17:00
Tuesday 08:00 17:00
Wednesday 08:00 17:00
Thursday 08:00 17:00
Friday 08:00 17:00


COLOMBO

සම්බෝලෙත් එක්ක අවුරුදු පිටුවට පිවිසෙන ඔබට විවිධ වූ භාණ්ඩ,සේවා විශේෂ දීමනා,වට්ටම් සහිතව මෙම අවුරුදු සමයේදී මිලදී ගැනීමට හැකිය. ඔබගේ භාණ්ඩ,සේවා සම්බෝලෙත් එක්ක අවුරුදු පිටුවෙහි පළකිරීම සදහා විමසන්න.


01176XXXXX

Back to Sambole.lk